Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • De Gruiterij, de rechtspersoon De Gruiterij, gevestigd aan Gijsbrecht van Amstelstraat 262, 1215 CR Hilversum, ingeschreven onder KvK-nummer 61068667.
 • Afnemer: een consument of bedrijf, dat gebruik maakt van diensten van Gruiterijmaaltijden.nl en opdrachten en orders via deze internetsite doorgeeft en op deze manier een overeenkomst aangaat met Gruiterijmaaltijden.nl.
 • Begunstigde: de persoon die, of het bedrijf dat, een bestelling ontvangt, besteld via Gruiterijmaaltijden.nl.


Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of op alle overeenkomsten door Gruiterijmaaltijden.nl aangegaan met derden via www.gruiterijmaaltijden.nl. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden de bepalingen van deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden geacht door de betrokken partijen te zijn geaccepteerd. Bij het bestellen in de webshop op www.gruiterijmaaltijden.nl en het uitvoeren van de betaling, accepteert de begunstigde de algemene voorwaarden.
Afwijkende bepalingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen en zullen na ondertekening van beide partijen als aanvulling op de Algemene Voorwaarden worden geaccepteerd.


Artikel 3 – Aanbiedingen / Overeenkomsten

Alle door of namens Gruiterijmaaltijden.nl in dag- of weekbladen, via e-mail, internet, of op sociale media gedane aanbiedingen inzake prijzen, offertes, leveringstermijnen e.d. zijn geheel vrijblijvend en voor Gruiterijmaaltijden.nl op geen enkele wijze bindend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


Artikel 4 – Overmacht 

Wanneer door overmacht niet kan worden geleverd conform de overeenkomst, moet Gruiterijmaaltijden.nl dit de afnemer zo snel mogelijk per telefoon, met schriftelijke bevestiging, berichten, zulks zonder tot betaling van enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn. Gruiterijmaaltijden.nl kan in geval van overmacht – na overleg met de begunstigde – de overeenkomst opzeggen dan wel de levering opschorten, tot aan het tijdstip waarop de overmachtssituatie ophoudt te bestaan. Als overmacht worden beschouwd de hierna genoemde soortgelijke omstandigheden:

 • te late of kwalitatief onacceptabele levering van één of meer toeleveringsbedrijven.
 • belemmerende maatregelen van overheidswege.
 • geheel of gedeeltelijke staking of storing in het in- en externe vervoersapparaat, rellen en andere ongeregeldheden, die de tijdige uitvoering van de overeenkomst verhinderen.
 • geheel of gedeeltelijke stagnatie in het productie apparaat van – of werkstakingen of uitsluiting in Gruiterijmaaltijden.nl of in dat waarvan goederen of grondstoffen c.q. producten worden betrokken.
 • storingen op internetcomputers en -servers en/of telefoonverbindingen die bestellingen via het internet stagneren.


Artikel 5 – Levering

 1. De levering wordt steeds geacht te geschieden op het adres van begunstigde, tenzij vooraf anders is bepaald. Het vervoer naar het adres van de begunstigde geschiedt op risico van de Gruiterijmaaltijden.nl. 
 2. Gruiterijmaaltijden.nl hanteert een minimum af te nemen bedrag van €20,-, met daarbij standaard €1,99 bezorgkosten. Betreft het een order van meer dan €40,- dan zullen de verzendkosten geheel komen te vervallen. Dit bedrag is ongeacht de hoeveelheid of het gewicht.
  Een uitzondering op bovenstaande is de Mosketto wijn. Deze wijn is, in tegenstelling tot de rest van de producten in de webshop, landelijk te bestellen, dus ook buiten de bezorgplaatsen van onze maaltijdservice. De bezorgkosten voor het bestellen van deze wijn in onze bezorgplaatsen (Hilversum, Loosdrecht, Bussum, Huizen, Naarden, Kortenhoef, Hollandsche Rading, Lage Vuursche, Maartensdijk, ’s-Graveland, Blaricum, Laren, Eemnes, Nederhorst den Berg en Ankeveen) bedragen €1,99. Wij bezorgen dan zelf. Daarbuiten rekenen we standaard €5,95 verzendkosten (ook bij een totaalbedrag boven de €40,-) en is er geen sprake van een minimum bestelbedrag. De Mosketto wordt dan binnen 48 uur na bestelling verzonden via DHL.
 3. Vanaf het eerste moment van levering op het adres van begunstigde, komt het risico voor afnemer. Begunstigde moet zorg dragen dat op afgesproken moment de bestelling door Gruiterijmaaltijden.nl aan begunstigde overgedragen kan worden.
 4. Direct na ontvangst dient begunstigde de producten volgens het bewaaradvies (zie productinformatie op Gruiterijmaaltijden.nl) te verwerken of op te slaan.
 5. Het middel van vervoer en de wijze van uitvoering van de bestelling wordt naar beste weten gekozen. Gruiterijmaaltijden.nl zal voor de gemaakte keuze niet aansprakelijk zijn, tenzij de afnemer kan aantonen dat aan Gruiterijmaaltijden.nl opzet of grove schuld te verwijten valt.
 6. Overeengekomen leveringstijden zullen door Gruiterijmaaltijden.nl zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch overschrijding daarvan maakt Gruiterijmaaltijden.nl niet aansprakelijk en geeft niet het recht de overeenkomst te annuleren.
 7. Gruiterijmaaltijden.nl behoudt zich het recht voor bestellingen niet uit te voeren indien de begunstigde nog openstaande rekeningen heeft die niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn betaald. Gruiterijmaaltijden.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de afnemer ten gevolge van het niet leveren.
 8. Wanneer blijkt dat de bestelling retour komt, omdat de bestelling niet op eerste moment bij de begunstigde afgeleverd kon worden, dan tracht Gruiterijmaaltijden.nl een afspraak te maken voor nalevering. Kosten hiervoor betreffen €2,75 waarvoor een betalingsverzoek per e-mail zal worden verzonden. De bestelling wordt uitgevoerd conform verzoek van de begunstigde, deze dient zichzelf ervan te verzekeren dat hij/zij in staat is de nabestelling aan te nemen. Lukt dit niet dan gaat de bestelling opnieuw retour en zal deze door ons vernietigd worden in verband met de voedselveiligheid. Er is dan geen recht meer op nieuwe nalevering.


Artikel 6 – Betaling

 1. De bestelling kan op de volgende manieren afgerekend worden:
  a) via iDEAL bij een online bestelling
  b) via een betaalbezoek per e-mail bij een bestelling per e-mail of telefoon
 2. Indien deze termijn wordt overschreden, is de begunstigde van rechtswege in verzuim en heeft Gruiterijmaaltijden.nl het recht de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het ogenblik dat de afnemer in verzuim is, onverminderd de aan Gruiterijmaaltijden.nl verder toekomende rechten.
 3. Alle betalingen moeten zonder aftrek of schuldvergelijking, dit laatste behalve in geval van faillissement dan wel verlening van surseance van betaling aan klant, geschieden direct op de site, per pin bij aflevering of door overschrijving op het bankrekeningnummer van Gruiterijmaaltijden.nl (zie artikel 6.1).
 4. In geval van geen (tijdige) betaling of stornering van betaling, komen voor rekening van de begunstigde alle kosten, zowel buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten die Gruiterijmaaltijden.nl in verband met de inning van de vordering maakt, waarbij tevens inbegrepen extra administratiekosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het orderbedrag met een minimum van 50,- exclusief omzetbelasting.


Artikel 7 – Eigendom

Alle geleverde producten blijven eigendom van Gruiterij
maaltijden.nl, totdat deze volledig zijn betaald.


Artikel 8 – Klachten en garantie

 1. Gruiterijmaaltijden.nl hanteert 100% garantie op smaak en kwaliteit van het product. Voorwaarde is dat producten direct na het aannemen van de bestelling volgens het voorgeschreven bewaaradvies dat onder de productinformatie op Gruiterijmaaltijden.nl is te vinden, worden bewaard.
 2. Bezorg- of verzendkosten, betalingskosten en andere kosten vallen niet onder de garantieregeling.
 3. De te leveren producten dienen te voldoen aan de normaal geldende kwaliteitsnormen voor de betreffende groente- en fruitproducten en andere producten.
 4. Klachten betreffende zichtbare gebreken aan geleverde producten dienen direct na constatering of in elk geval binnen 24 uur na aflevering door Gruiterijmaaltijden.nl per e-mail te worden gemeld aan Gruiterijmaaltijden.nl. Er dient een foto van het zichtbare gebrek te worden meegezonden. Hiervoor kan desgewenst ons contactformulier gebruikt worden. 
 5. In geval aan alle voorwaarden is voldaan, heeft afnemer recht op een nieuw product middels een kortingscode of geld terug door bijschrijving op het rekeningnummer waarmee bestelling betaald is. Gruiterijmaaltijden.nl bepaalt welke oplossing toegepast wordt.
 6. Klachten die betrekking hebben op een bepaalde levering oefenen geen invloed uit op voorafgaande of latere leveringen en geven geen recht betaling voor de betreffende of voorafgaande of latere levering te weigeren.
 7. Gebreken bij een deel van het geleverde, geven begunstigde niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde partij.


Artikel 9 – Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, is eveneens het Nederlands Recht van toepassing.
 3. Indien en voor zover enig onderdeel c.q. enige bepaling van deze voorwaarden in strijd zou blijken te zijn met enige dwingende bepalingen van nationale of internationale wetgeving, zal deze bepaling als niet overeengekomen worden beschouwd en zullen deze voorwaarden voor de overige bepalingen van kracht blijven en beide partijen blijven binden.
 4. Alle geschillen (ook die slechts door één der partijen als zodanig worden aangemerkt) met betrekking tot of voortvloeiend uit de tussen Gruiterijmaaltijden.nl en een in het buitenland gevestigde afnemer gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen worden beslist door de Nederlandse Rechter die bevoegd is in het gebied waar Gruiterijmaaltijden.nl gevestigd is.


Artikel 10 – Persoonsgegevens

 1. Persoonsgegevens hebben wij nodig om bestellingen en betalingen te kunnen afhandelen. Wij geven persoonsgegevens niet door aan derden. Wij gebruiken deze gegevens voor klantgerichte marketing van Gruiterijmaaltijden.nl.
 2. Ons privacy statement is van toepassing.
Scroll naar top